تجدید مناقصه پروژه دریا به تاریخ 22-12-1401

شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما در نظر دارد اجرای عملیات ساختمانی باقیمانده برج های تجاری مسکونی دریا واقع در اتوبان شهید خرازی را به مدیر پیمان ذیصلاح با توانایی تامین منابع مالی واگذار نماید