تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

اطلاعیه شماره 596

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت دوم)

شماره ثبت 18386

بااطلاع اعضا محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در تاریخ 1402/05/29 بعلت عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت نیافت.

به بالای صفحه بردن